Välkommen till Uttalsarkivet!

Här hittar du massor av övningar som kan hjälpa dina elever att hitta och befästa ett gott och lättbegripligt svenskt uttal.

Bakgrund

Uttalsarkivet har funnits som undervisningsmaterial för sfi och svenska som andraspråk i flera år, i form av pärmar med övningsblad, magnetbilder, spelkort och affischer. Det har fått spridning i samband med föreläsningar och kurser runt om i landet och många lärare har efterfrågat en digital version av materialet. Nu är den här! Övningarna är framtagna av Liv Linjer Fridefors, uttalspedagog och logoped, och utprovade i olika elevgrupper under många år. Pedagogiken runt betoning och långa ljud har sin grund i undervisningsstrategin basprosodi, formulerad av Robert Bannert och senare utvecklad och beforskad av Bosse Thorén.

Målgrupp

Uttalsarkivet riktar sig i första hand till lärare inom sfi/svenska som andraspråk och till deras elever. Barn som lär sig ett nytt språk får oftast inga svårigheter med uttalet, medan de flesta ungdomar och vuxna behöver en strukturerad uttalsundervisning i det nya språket. Därför rekommenderas Uttalsarkivet till all sva-verksamhet inom vuxenutbildningen och gymnasiets språkintroduktion, men även till grundskolans förberedelseklasser och till enskilda elever som behöver stöttning i uttalet. Programmet kan även komma till god nytta på logopedmottagningar och inom dyslexipedagogiken.

Undervisning och träning

Uttalsarkivet har ett brett användningsområde. Det är ett undervisningsmaterial som läraren kan använda vid gemensamma genomgångar och övningar i klassrummet. Vissa delövningar är förklarande och därför särskilt lämpade för genomgång, medan andra syftar till att öva på en viss uttalsdetalj, vilket ofta passar bra att göra i grupp. En stor fördel med att vara många som deltar i eftersägningsövningar är att den enskilda eleven får skydd och stöd av gruppen. Uttalsarkivet är också ett träningsprogram eftersom eleverna på egen hand kan jobba vidare med att träna in och befästa det som har gåtts igenom gemensamt. Läraren väljer då ut lämpliga övningar för gruppen eller enskilda elever. Mycket av träningen går ut på att lyssna, och detta kan eleverna jobba med i egen takt, exempelvis med hörlurar i klassrummet. När det gäller enskild träning av eftersägning och att själv hitta rätt uttal behöver eleverna höra sin egen röst, varför sådana övningar passar bäst som hemuppgift.

Innehåll

Övningarna i de två första delarna av programmet berör svenskans språkrytm och vokalljud – två områden som de flesta vuxna inlärare behöver undervisning i och som därför passar bra i gruppundervisningen. Språkrytmen, eller basprosodin, handlar om att betona rätt ord och rätt stavelser, och att förlänga rätt ljud. I övningarna med vokalljud får eleverna lära sig att hitta, särskilja och använda svenskans nio olika vokalljud, men också att tillämpa reglerna för basprosodin, som är så viktig för begripligheten. En tredje del, Konsonantljud, är under uppbyggnad och kommer inom kort att komplettera programmet.

Ett arkiv av övningar

Som namnet antyder är detta ett arkiv av uttalsövningar och det är inte meningen att alla dessa ska gås igenom med alla elever, eller att man ska följa en strikt ordning. Men det är mycket bra att börja med gemensamma genomgångar av vissa av övningarna, som en grund för fortsatt träning med programmet. I lärarhandledningen finns beskrivningar av de olika övningarna och förslag på hur de kan användas. Exakt hur upplägget ska se ut avgör läraren utifrån egen erfarenhet och gruppens förutsättningar.

Övningar för alla

Programmet innehåller massor av övningar och tusentals ljudfiler med ord och meningar att träna på. Inom varje övning finns en progression, så att man exempelvis går från ljud till ord till mening när man tränar in ett visst språkljud, och i många övningar finns det ett lättare och ett svårare alternativ. De flesta av övningarna har bildstöd och det finns inga krav på läskunnighet hos eleverna, under förutsättning att läraren finns till hands för att visa hur övningarna går till. Tanken är att det ska finnas övningar för alla som behöver träna på uttalet, oavsett modersmål, skolbakgrund eller språklig nivå på svenskan, och att eleverna inte ska ”växa ur” programmet förrän de har lärt sig det de behöver.

Så välkommen att utforska arkivet och hitta övningar till just dina elever!